Menu Luk

Sikre data

Code Projected Over Woman

Brandsikkerhed er ekstremt vigtigt i datacentre, da de ofte rummer meget dyrt og følsomt udstyr. Selv en lille brand kan forårsage massive ødelæggelser og datatab. Derfor er det afgørende at vælge det rigtige brandslukningssystem.

Inergen er et lovende alternativ til traditionelle slukningsmidler som vand og skum. Inergen er en gasblanding bestående af 50% kvælstof, 42% argon og 8% carbondioxid. Den slukker effektivt ild ved at fortynde koncentrationen af oxygen i luften til under 15%, som er det minimale niveau der skal til for at opretholde en brand.

Fordelene

Fordelene ved Inergen er mange:

  • Inergen er elektrisk ikke-ledende og efterlader ingen restprodukter, så det er sikkert at anvende omkring følsomt elektronisk udstyr. Vand og skum kan derimod ødelægge udstyr.
  • Inergen slukker brand hurtigt ved kvælning uden at skade udstyr eller bygninger.
  • Inergen er uskadeligt for mennesker i lave koncentrationer. Det kan trygt indåndes i kort tid.
  • Inergen behøver ikke opbevares under tryk, da gasserne blandes på stedet ved aktivering. Dette forenkler installation og vedligeholdelse.
  • Inergen kan installeres i eksisterende brandslukningssystemer, f.eks. sprinkleranlæg, uden større ombygninger.

Investeringen

Inergen-systemer er dog dyrere i indkøb end traditionelle slukningsmetoder. Til gengæld undgår man dyre skader på udstyr og nedetid. Systemet kræver tæt aflukkede rum for at kunne kvæle ilden effektivt. Installationen bør derfor nøje tilpasses datacentrenes indretning.

Alt i alt er Inergen et sikkert og pålideligt brandslukningssystem til datacentre, hvor nedetid og skader på dyrt udstyr kan være katastrofale. De højere installationsomkostninger opvejes på sigt af de store værdier der beskyttes. Inergen bør derfor overvejes, når et datacenter skal sikres optimalt mod brand.

Kemisk sammensætning

Inergen er en gasblanding med følgende kemiske sammensætning:

  • 50% kvælstof (N2)
  • 42% argon (Ar)
  • 8% carbondioxid (CO2)

Kvælstof udgør hovedbestanddelen og er en inaktiv gas, som ikke kan brænde eller holde en flamme i live.

Argon er også en inaktiv gas, som bidrager til at fortynde ilt-koncentrationen.

Carbondioxid bidrager til slukningsevnen, da den hæmmer kemiske reaktioner i branden.

Tilsammen kvæler gasblandingen branden ved at reducere iltkoncentrationen til under 15%, som er det minimale iltniveau der kræves for at opretholde en forbrænding. Inergen slukker derfor effektivt brand uden at efterlade skadelige reststoffer.